Czas pracy kierowcy

Praca kierowcy to nie tylko prowadzenie samochodu na trasie, przez kilka dni. Wiadomo, nie jest łatwa, obwarowana szeregiem przepisów i wymogów, również tych dotyczących czasu pracy.

Na trasie, w CB często słychać utyskiwanie kierowców na przymusowe pauzowanie, ale ustawodawca w tym wypadku pomyślał o nich. Pauzy, przerwy mają na celu zmuszenie pracodawców i kierowców do wypoczynku od pracy za kółkiem, a co za tym idzie, do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.

Co to jest czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia zadania przewozowego. Czas pracy obejmuje prowadzenie pojazdu, czynności spedycyjne, dokonanie załadunku i rozładunku, nadzór nad tymi czynnościami, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości, prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, obsługa codzienna pojazdów i przyczep a także czas pozostania w gotowości do wykonywania pracy. Chodzi tu o czas, którego nie można było przewidzieć, czas, który nie może zostać dokładnie określony przed rozpoczęciem zadania lub okresu, na przykład czas związany z załadunkiem lub rozładunkiem.

Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy.

Norma tygodniowa jest normą łączoną, zliczaną ze wszystkich miejsc pracy kierowcy z całego okresu rozliczeniowego. 48 – godzin inny czas pracy może zostać wydłużony d 60 godzin, pod warunkiem, że w całym okresie norma czasu obejmująca 48 godzin nie zostanie przekroczona.

Dobowy wymiar czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd w porze nocnej nie może przekroczyć 10 godzin.

Po 6 godzinach pracy kierowca musi stosować co najmniej 30-minutową przerwę, natomiast jeśli liczba godzin pracy przekracza 9 godzin, przerwa powinna wynosić co najmniej 45 minut. Inaczej nieco jest z kierowcami samochodów powyżej 3,5 tony lub samochodów do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. Przerwy wyżej wymienione będą miały zastosowanie jedynie wtedy, gdy nie korzystali oni z przerwy po 4,5 godzinach jazdy. Dzienny czas pracy nie może zostać przedłużony do więcej niż 10 godzin częściej niż 2 razy w tygodniu. Wydłużony czas pracy w poszczególnych dniach powinien zostać zrównoważony skróconym dniem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Bez względu na to, w jaki sposób kierowca jest zatrudniony, czy wykonuje przewozy w ramach samo zatrudnienia czy umowy cywilnoprawnej, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Jedyna różnica to taka, że samozatrudniony sam prowadzi i przechowuje swoją ewidencję czasu pracy, natomiast dla kierowców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych czyni to przewoźnik. Czas, przez jaki należy przechowywać ewidencję wynosi 2 lata, a przewoźnik zobowiązany jest wydać kopię ewidencji czasu pracy osobie zatrudnionej na umowę cywilnoprawną. Ewidencja może mieć formę:

  • Zapisów na wykresówkach
  • Wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
  • Plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
  • Innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

Trzeba pamiętać, że czas pracy kierowcy jest szczegółowo sprawdzany. Tachografy, karty pracy są sprawdzane w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Są to dokumenty, które należy przechowywać przez określony okres, a za złamanie przepisów grożą w tym wypadku niebagatelne kary.